Image title

Algemene Leden Vergadering

Op 8 juli aanstaande om 20.00 uur (de Match) staat een ALV gepland. Deze vergadering is een vervolg op de vergadering van 17 juni jongstleden. Bij die vergadering stond een statutenwijziging geagendeerd,  waarover geen besluit kon worden genomen omdat niet voldoende leden aanwezig waren. We leggen de voorgenomen statutenwijziging nogmaals aan u voor, waarbij 2 wijzigingen zijn doorgevoerd naar aanleiding van de vergadering van 17 juni.  Wij verwijzen naar de bijgevoegde agenda en stukken.

Wij hopen u op de vergadering te zien. Mocht u van plan zijn te komen, dan vragen wij u - in verband met de Coronamaatregelen - zich aan te melden voor de ALV via secretaris@tchardenberg.nl. U kunt hier ook de notulen van de vorige vergadering(en) opvragen.

Agenda 8 juli 2021
Concept Statuten
Concept Huishoudelijk Reglement

Archief