Privacyverklaring
Dit is de privacyverklaring van TPC Hardenberg, gevestigd te Hardenberg aan de Boshoek 7, ingeschreven
in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66444365,
hierna te noemen: `de Vereniging`.
Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig
wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet
hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding
van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: privacy@tchardenberg.nl
In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke
persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens
eventueel van ons ontvangen.

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en
door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies
om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in
gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw
voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe
vaak onze websites - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken.
Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies
mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch
noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke
wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de Privacy Verordening.
U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen.
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de
Help-functie van uw browser.

Foto’s /beeldmateriaal
Tijdens de trainingen, wedstrijden en tennis gerelateerde activiteiten worden regelmatig foto's
genomen van acties en sfeerbeelden waarop leden van TPC Hardenberg, leden van andere
verenigingen of bezoekers staan afgebeeld. Deze beelden kunnen op de Website en/of App en/of
Sociale Netwerken van de Vereniging verschijnen. Indien hiertegen bezwaren bestaan dient dit via
privacy@tchardenberg.nl kenbaar te worden gemaakt. Betreffende beeldmateriaal zal dan worden
verwijderd. Deze opt-out mogelijkheid betreft geen algemene actiebeelden of sfeerbeelden waarop
Gebruiker niet centraal en duidelijk herkenbaar is afgebeeld of indien duidelijk voor de foto is
geposeerd. Portretten van Leden en bezoekers kunnen worden opgenomen op Website en/of App ten
behoeve van teamidentificatie.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit
noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de
Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel
in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin
persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging
op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage
te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij
een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de
Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens
van de Vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens
De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies,
ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de
noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens
afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.
Minderjarigen
Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder
of voogd te overleggen.

Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing
op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. De
Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende
privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid
De Vereniging past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de
websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. De
Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke
wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken
tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via
onderstaande contactgegevens:
Verantwoordelijke: Berthold Menzo
E-mail: privacy@tpchardenberg.nl

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw
persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij
de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor
contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
Laatst bijgewerkt 28 februari 2019